foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

201.-201. Eğitim öğretim yılı

Dönem 1.sınıflar ……………………………..eğitim bölgesi

Zümre başkanları kurulu toplantı tutanağı

 

TOPLANTI TARİHİ: 10.09.2013

TOPLANTI SAATİ : 14.00

TOPLANTI YERİ: …………………………………….. İLKOKULU ……………………….

Sınıflar Zümre Başkanları Toplantı Gündem Maddeleri

Açılış ve Yoklama

Zümre başkanının seçimi.

Bir önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik öneriler

Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan

ders araçlarından bir program çerçevesinde planlı bir şekilde yararlanılması;

Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları

ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilişkin donatım önceliklerinin belirlenmesi;

Yıllık, ünite ve günlük ders planları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması;

Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması;

Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesi;

Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanması;

Zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması;

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile ibirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması;

Öğretim programlarıyla öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretim kalitesinin yükseltilmesi;

Bölgenin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;

Dilek ve temenniler;

Kapanış;

     Toplantıda Alınan Kararlar

Açılı yapıldı. Toplantıda hazır olanlar belirlendi.

Zümre bakanlığı için …………………………………. İlkokulu öğretmeni ……………………………. zümre bakanı

seçildi. ……………………………….’nın raporlu olmasından dolayı Okul Müdür Yardımcısı ve ……………………… İlkokulu Öğretmeni ………………………………………………….. Başkanlık yapması kararlaştırıldı

Bir önceki zümre kararı incelendi.Yapılması gerekenler ve yapılamayanlar konuşuldu ve zümreye uygun olarak alınan kararlara birlikte uyulması kararlaştırıldı.

…………………………………………. http://ttkb.meb.gov.tr adresinde uyum programı olduğunu söyledi.

…………………………………………getirdiği MEB yayını olan öğrenci çalıma kitabı incelendi.

……………………………………….: 29 Kasım 2013’e dek uyum ve hazırlık çalışmalarının uygulanacağı ve planlandığını söyledi.

Eğitim öğretimde karşılaşılan güçlükler, …………………………………………..:Aynı sınıfta ya farkı olan öğrencilerin bulunduğu,bazı öğrencilerin hazır olduğu bazılarının ise hazır olmadığı görüldü. Bu durumun öğretmeni, veliyi ve öğrenciyi zor durumda bıraktığı görüldü.

……………………………………………Uyumun sağlanması için rehberlik servisinden yardım alınmasına, velilerin bilgilendirilmesine karar verildi.

………………………………….. okula gönderilen Türkçe okuma yazma programında (Türkçe

öğretmen Kılavuz Kitabında) elat ile başlandığını ancak yine MEB tarafından yönlendirilen (Uyum programı için) öğrenci çalışma kitabında e ve a seslerinin de verildiğini buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından bir program çerçevesinde planlı bir şekilde yararlanılması;

………………………………………..: Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine karar verildi.

Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilikin donatım önceliklerinin belirlenmesi;

Uygulanılacak eğitim-öğretim yöntemlerinin öğrenci merkezli olması gereğini belirten

………………………………………………..öğrenci merkezli eğitimin zor ve uzun zaman almasına rağmen hedefte ve amaçta hep öğrenci olduğu için başarının muhakkak olduğunu söyledi.

7…………………………………………….. Yıllık,ünite ve günlük –ders planları ile gezi,gözlem ,deney ve

inceleme planları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması;

Yıllık planların hazırlanarak dijital ortamda hazır bulundurulmasını ……………………………………….. önerdi. ……………………………………….. planların okul ve sınıf ortamına uygun olmasına özen göstermenin önemi üzerinde konutu.

……………………………………………. MEB tarafından gönderilen kitapların tüm yıla göre planlanarak yazıldığını hatırlattı. Uyum programına göre bunların da ilave edilerek planlamanın yapılmasına dikkat edilmesi gereğini belirtti.

Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması;

………………………………………………………. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin

bilgilendirilmesi;

………………………………………………..Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin internet ortamından araştırması gerektiğini söyledi ve karar verildi.

Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanması;

         ……………………………………………….. Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi ve karar verildi.

Zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması;

Zümreler arası işbirliğini geliştirme amaçlı olarak e-mail ve GSM numaralarının verilmesi konuşuldu.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile ibirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması;

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile ibirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.

Öğretim programlarıyla öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretim kalitesinin yükseltilmesi;

Her türlü araç gereç gezi, gözlem ve yöntemler kullanılarak eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesine karar verildi.

Bölgenin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;

Sınıflarda bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, fotokopi vb ihtiyaçların-kaynakların olduğu belirlendi. Bunların okul idaresi ve-veya veli toplantılarında velilerle görüşülmesine; temini yoluna gidilmesine,

Dilek ve temenniler;

Kapanış;

Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle toplantı sona erdi.   10.09.2013


Toplantı Tarihi : 04.09.2008

Toplantı Yeri   : ………………………………….

Zümre Başkanı: …………………….

Zümre Üyesi   : ………………………..

……………………….. İlkokulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı

24 nolu eğitim bölgesi 2. Kanaat dönemi

2.sınıf zümre başkanları kurulu toplantı tutanağı

1) Zümre Başkanı tarafından  açılış yapıldı, yoklama alındı. Yazmanlığa ………………. ve …………………. seçildi.  Zümre Başkanı ……………….. ve Başkan Yardımcısı ……………………. olarak belirlendi.

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi.

3)  Birinci dönemin değerlendirilmesi yapılarak okullar arasındaki başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları kılavuz kitaplar dikkate alınarak işlenmesine karar verildi. Gezi gözlem, ve inceleme planlarıda kılavuz kitapları baz alınarak uygulanmaktadır. Bu durumda 1. dönem yaptığımız Zümre Başkanları Toplantısına bütün okulların alınan kararlara uymasıyla sağlanmıştır.

4) Ölçme Değerlendirmeler kılavuz kitaba göre yapılmaktadır.

5) Derslerde işlenecek yöntem ve tekniklerde bilgisayar ve projeksiyon makinası araç -gereç kullanılmaktadır. Yöntem Teknik soru cevap, görsellerden yararlanma işbirlikçi çalışma yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

6) İkinci sınıflarda ölçme-değerlendirme not bazında yapılmadığı için, klavuz kitapla sınırlandırılmıştır.

7) Bu madde 2.Sınıfları kapsamadığı için görüşülmemiştir.

8) 2.Sınıf Türkçe dersinin parçalarının çok uzun olduğu etkinliklerin ise basitleştirilmemesi daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 2.Sınıf Matematik konularının seviyeye uygun olduğu belirtilmiştir. 2.Sınıf Hayat Bilgisi konularının zaman ve seviye açısından uygun olduğu görülmüştür. Konu bakımından genişletilebileceği önerilmiştir.

9) Yardımcı ders araç – gereçleri de dahil olmak üzere 2.Sınıfa ait yazılı ve görsel tüm materyallerden faydalanmaktadır.

10) Okul  Aile ve çevre işbirliği, öğretim kalitesinin yükseltilmesi velilerin yönetmelik konusunda bilgilendirilmesi için velilerle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

11) Sınıf seviyesinden geride olan öğrenciler için konuların baştan alınarak tekrarını ve konuların pekiştirilmesi bu doğrultuda öğrenci başarısının arttırılmasına zümre öğretmenlerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

12) Eğitim - Öğretimde niteliğin yükselmesine yönelik öğrencilere dağıtılan kitapların tüm okullarda aynı olması özel yayınların değil MEB yayınlı olması önerilmiştir.

13) Belirtilen tüm ortak hedeflere ulaşılmıştır.

14) Bilimsel ve teknolojik araçlar sınıflarda etkin olarak kullanılmaktadır. Mevcut Hizmetiçi eğitimlerin yeterli olduğu belirtilmiştir.

15) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için özel sınıflarda eğitim almasına yönelik ortak karar belirtildi. Bu doğrultuda RAM'a gönderilen öğrencilerin doğru bir taramadan geçirilerek uygun okullara gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

16) Gündem Maddelerinin yenilenerek, 2.Sınıflara yönelik maddelerin konulması talep edilmiştir. Maddelerle sınırlandırılan zümre toplantıları amacına ulaşılamamaktadır. Zaman ve madde kısıtlaması olmadan çalıştay yapılması önerilmektedir.

17)  Rehber öğretmenlerin haftada bir ders sınıfa girerek öğrencilere gerekli rehberliği yapması istenmiştir. Devlet okullarında resim, müzik, beden derslerine branş öğretmenlerinin girmesi önerildi.


…..Nolu eğitim bölgesi

2012 -2013 öğretim yılı 3.sınıflar  1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ: 10 EYLÜL 2012

TOPLANTI SAATİ: 13.00

TOPLANTI YERİ: ……………….………………..İLKÖĞRETİM OKULU

SINIF: 3. SINIFLAR

G Ü N D E M

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Yoklama ve toplantı yazmanının seçimi

4- Yeni eğitim sistemi ile ilgili Milli Eğitim Temel Kanunun ilgili maddelerinin

5- Yeni öğretim yılı ile ilgili zümre başkanlarının düşüncelerinin alınması.

6- Ünitelendirilmiş_ yıllık plan ve günlük planlarının incelenmesi.

7- Eğitim öğretim çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar.

Serbest Etkinlikler derslerinin 25. Eğitim bölgesinde uygulaması ile ilgili deneyimlerin paylaşılması. Örnek çalışmaların uygulanmasında birliktelik sağlamak amacıyla, yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

8- Başarının artırılması için bölgemizde yapılması gereken çalışmalar, araç, gereç, kaynak ve deneyimlerin paylaşımı

9- Ölçme değerlendirme çalışmaları, ölçme değerlendirme çalışmalarında birlik sağlanması.

10- İlçe genelinde ve eğitim bölgesinde ortak değerlendirme çalışmalarının yapılması.

Eğitim bölgemizde başarı düzeyini İstanbul ve Türkiye düzeyinde örnek olabilecek

düzeye ulaştırmak için ortak projelerin hazırlanıp uygulanması.

11- Okul, aile ve öğretmen işbirliğinin eğitim üzerindeki etkileri ve başarılı örneklerin

Paylaşımı.

12- Sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin karşılıklı değişimi, ortak çalışmalar yapılması.

13- Kulüp çalışmaları ve öğrencilerin gelişimine katkıları, gezi gözlem, öğretim teknikleri deneyimlerinin paylaşımı bu konuda internetin yaygın kullanımı.

14- İstanbul dersi hakkında bilgi alışverişinin yapılması.

15- Dilek ve temenniler

16- Kapanış.


2008/2009 eğitim öğretim yılı dönem bilgisayar dersi 
zümre öğretmenleri toplantı tutanağı

Gündem: 

Açılış ve yoklama

Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

Öğrenci özelliklerine göre başarıyı artıracak yöntemler

Bilgisayar Laboratuvarının düzeni

Yeni öğretim programının incelenmesi ve dersin işlenişinde birlik

Ölçme - değerlendirmede birlik konusu

Ders planlarının birbirine paralel yürütülmesi

Yeni gelişmelerden öğretmenlerin haberdar edilmesi

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınacak önlemler

 Bilgisayar Laboratuvarından öğrencilerin yararlanması

 Tebliğler dergisini incelenmesi

 Bölgenin eğitim ihtiyacının belirlenmesi

Yerel ve genel yarışmalar

 Dilek ve Temenniler

Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu 2008/2009 I. Dönem Seçmeli Bilgisayar dersi, zümre başkanı Mustafa KÜLTÜR’ün başkanlığında zümre öğretmenleri Özgür ŞEVİK ve İbrahim HÖRKÜÇ’ün katılımlarıyla 03.09.2007 Salı günü saat 10 00 da Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu’nda toplanılarak gündem maddeleri görüşüldü.

Ders öğretmeleri …………………… ve ……………………………’ün yoklamada hazır bulunduğu tespit edildi. ………………………..’ün başkanlığında toplantı açıldı.

Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan en önemli güçlük olarak sınıfların kalabalık olması görüşüldü. Okul idaresinin yeni binanın şartlarına uygun olarak şube sayısını arttırması bu sorunu giderebilmiştir. Bilgisayar sayısına göre sınıf mevcutları her bilgisayara iki öğrenci olarak düşünüldü. Bilgisayar kullanım süreleri sınıflara göre adaletli bir şekilde ayarlanacak kararı alındı.

Başarıyı artıracak yöntemler görüşülerek aşağıdaki kararlara varıldı.

Ders, öncelikle öğrencilere daha fazla sevdirilmeli,

Ders işlenirken öğrencilerin derse katılımları sağlanmalı,

Başarısız öğrencilerle her fırsatta ilgilenmeli,

Çalışmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin velileri ile görüşülmeli ve onlara gerekli tavsiyelerde bulunulmalı,

Ders tekrarına yer verilmeli,

Bilgisayarda her öğrenciye zaman ayrılmalı, kalabalık sınıflarda mutlaka sıraya konulmalı,

Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda onlara yardımcı olunmalı,

Tespit edilen genel yanlışlıkların öğrencilere söylenilmesi.

Laboratuar kullanımının öğrencilere benimsetilmesi.

İnternet kullanımında yıkıcı bölücü, sakıncalı içerikli sitelere girilmemesi konusunda dikkatli olunması.

4- Bilgisayar Laboratuvarının kullanılması sırasında gerekli dikkatin gösterilmesi, laboratuvardaki çeşitli cihazların güvenliğinin alınması, öğrencilere her fırsatta bunların kullanılmasında uyanık olmaları konusunda uyarılması, girişlerde ayakkabıların temizletilmesi kararlaştırıldı.

5- 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında 1-8 sınıfların tümünde yeni öğretim programının uygulanmasına, buna göre öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının kullanılmasına ve projeksiyon aleti gibi teknolojilerin kullanılmasına karar verildi. Programın esnekliği izin verdiğince, diğer derslerle uyumlu aktivitelerin hazırlanmasına, özellikle belirli gün ve haftalara uyumlu olmasına karar verildi.

6- Ölçme-değerlendirmede birlik açısından bir tane ortak test birkaç tane de uygulama notu verilmesine karar verildi.

7- Yıllık planların tebliğler dergisine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

8- Yeni bilgisayar dersi programı konusunda bilgilenmek için düzenli olarak ttkb.meb.gov.tr adresinin ziyaret edilmesine karar verildi.

9- Bilgisayar laboratuvarı ders saatleri dışında da öğrencilere açık tutulacak, istekli olan öğrencilerin çalışmaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarda istekli olan öğrenci sayısı artması durumunda sırayla çalışma izninin verilmesi. Çalışmalarında öğrencilerin ilgilerine göre yardımcı olunması

10- Öğle aralarında Bilgisayar laboratuvarınım açılarak öğrencilerin yararına sunulmasına karar verildi.

11- Atatürkçülük konularının yılık planda 2457 sayılı tebliğler dergisi uyarınca düzgün bir şekilde dağıtılıp işlenmesine karar verildi.

12- Zeytinburnu ilçesinin hızla gelişmesi göz önüne alınarak Bilgisayar laboratuvarınım öğrencilerin ve Zeytinburnu halkının yararına sunulmasına karar verildi.

13- Öğrencilerin ilçe, il ve ülke çapında düzenlenecek yarışmalara katılmaları için bilgi verilmesi ve desteklenmesine karar verildi.

14- Dilek ve temenniler:

Öğrencilerimizin teknolojiden daha çok yararlandırılmaya özendirilmesi,

Eğitici bilgisayar oyunları yoluyla dersin öğrencilere sevdirilmesi birlikte kabul edildi.

Okulda başarılı olan öğrencilerin bilgisayar kullanımı ile ödüllendirilmesi kararına varıldı

2008 – 2009 Eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennileriyle toplantı sona erdi.

                              

                                                                                              03.09.2008

  Zümre Başkanı                               Zümre Öğretmeni                                          Zümre Öğretmeni                                                                

                                                                              Okul müdürü


Faruk Timurtaş ilköğretim okulu  2008- 2009 eğitim öğretim yılı

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi l.dönem zümre öğretmenler toplantı  tutanağı

TOPLANTI NO                                : 1
TOPLANTI TARİHİ                        : 04/09/2008
TOPLANTI SAATİ                           : 14:00               
TOPLANTI YERİ                             : Öğretmenler odası
TOPLANTIYA KATILANLAR           :

………………………………………..

………………………………..

 GÜNDEM:

1 - Açılış.
2 - 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları
3 - 28/12/2006 tarih ve 410 sayılı Tebliğler Dergisinde açıklanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının incelenmesi
4 - Yıllık ders planları
5 - 2007-2008 öğretim yılı zümre öğretmenler tutanağının incelenmesi.
6 - Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri
7 - Yazılı sınavlar
8 - Kaynak araç ve gereçler.
9 - Performans ve Projeler görevleri
10 - Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
11 - Dilek ve temenniler.
     

GÖRÜŞMELER:

1-Toplantı  zümre başkanı Zeki YAKA tarafından 2008-2009 öğretim yılının başarılı olması dilekleriyle açılmıştır

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ali Ateş tarafından okundu. Bu kanuna göre, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesi, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak

Okunan bu esaslara uyulmasının hem kanunlara uymamızı, hem de mükemmel bir nesil, başarılı öğrenciler yetiştirmemizi sağlayacağı toplantıya katılanların üzerinde birleştikleri ortak görüş olarak benimsendi.

                 

3-Ders öğretmeni ………………………. , 28.12.2006 tarih ve 410 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim(4,5,6,7ve 8.Sınıflar) Programı’nı okudu.

Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir.

“Nasıl bir din öğretimi?

 İnsana, düşünceye,  hürriyete,  ahlaka ve  kültürel  mirasa  saygıyı  temel  alan  bu  bakış  açısı,  din öğretimine karşı takınacağımız tavrı belirler ...

 Din öğretimi ile ilgili yaklaşımımız da genel  olarak  “öğrencinin  bilincinin gelişmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve öğrenciye, hayatın problemlerini çözebilmesinde yardımcı olacak yolları göstermek” şeklinde formüle edilebilir.

Programın Yapısı

“Genel amaçlar,

Öğrenme alanları,( İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur’an ve Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür)

Kazanımlar,       

Etkinlik örnekleri            

Açıklamalardan” oluşmaktadır.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrencilere Verilecek Kavramlar Listesi

4.Sınıf:

Ahlak,Aile,Allah,Ayet,Barış,Bismillahirrahmanirrahim,Cami,Cüz,Çevre,Dinî  davranış, Din, Dua, Emin, Fatiha, Günah, Güven, Haram,

Helal,İlahî kitap,İyilik,Kelam,Kelimeişahadet,Kelimeitevhit,Kevser,Minare,Mushaf,Nimet,Öğüt,Selam,Sembol,Sevap,Sevgi,Sure,

Şükür, Temizlik, Tespih, Yaratmak, Yardım,

5.Sınıf:

Akıl, Allah, Amel-i Salih, Barış, Basar, Bilge, Tevhit, Cami, Cuma, Dinî Davranış, Değer, Dinî, Dua, Düzen, Erdem, Evren, Farz, Gazi, Güven,

İbadet, İffet, İhlas, İnanç, İrade, İstiklal, İstişare, Kandil Gecesi, Kıssa, Kudret, Manevi, Mescit, Millet, Millî, Müslüman, Müstehap, Öksüz,

Rahmet, Ramazan, Sabır, Salavat,Semi’,Sünnet,Şart,Şehit,Tahiyyat,Tekvin,Vacip,Varlık,Vatan,Yadetmek,Yaratan,Yardım,Yoksul,

Ziyaret,

6.Sınıf:

Asr,Bayram,Çagrı,Ehl-i beyt,Emanet,Fetanet,Gıybet,Hicret,Hile,Hutbe,Iftar,Iftira,Ilahî kitap,Imsak,Incil,Ismet,Kibir,Kötü zan,

Kur’an,Medeniyet,Mesaj,Nasr,Nebi,Oruç,Peygamber,Ramazan,Resul,Sahur,Sıdk,Tevrat,Vahiy,Yaratan,Zebur,

7.Sınıf:

Abdest,Ahiret,Âlem,Amel-i Salih,Bagnazlık,Batıl Inanç,Bayram,Cuma,Çagrı,Dinî motif,Dinî sorumluluk,Emin,Ezan,Fal,Gusül,

Güzel Ahlak,Hurafe,Iyilik,Kamet,Kıyamet,Kul Hakkı,Kunut,Kültür,Laiklik,Melek,Mizan,Musiki,Namaz,Nas,Ögüt,Örf ve Âdet,

Ruh,Sembol,Sihir,Sırat,Şart,Şeytan,Taassup,Teravih,Teyemmüm,Vicdan,

8.Sınıf:

Ahlaki davranış,Âlem,Budizm,Din,Din anlayışı,Dindar, Ecel,Emanet,Evren,Fıkıh,Güzel ahlak,Hac,Hadis,Hristiyanlık,Hinduizm,

İnanç,İrade,İslam,İslam düşüncesi,İstişare,Kader,Kaza,Kurban,Kültür,Ömür,Rızık,Sadaka,Savurganlık,Sünnet,Tasavvuf,Tevekkül,

Umre,Yahudilik,Zekât,

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER
4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf
İnanç Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Allah İnancı Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Melek ve Ahiret İnancı Kaza ve Kader
İbadet Temiz Olalım İbadet Konusunda Bilgilenelim Namaz İbadeti Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
Hz.Muhammed Hz. Muhammed’i Tanıyalım Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Son Peygamber Hz.Muhammed Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an ve Yorumu Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım Kuran’da Kıssalar Kur’an-I Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri Kur’an’da Akıl ve Bilgi İslam Düşüncesinde Yorumlar
Ahlak Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım İslam’ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar Din ve Güzel Ahlak
Din ve Kültür Aile ve Din Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz İslamiyet ve Türkler Kültürümüz ve Din Dinler ve Evrensel Öğütleri

4-.Ünitelerde yer alan konuların yılın çalışma takvimine dengeli dağılımına dikkat edilmesi ve bazı ünitelerin gerekirse öne alınmasının veya geriye bırakılmasının gerekebileceği  gündeme getirildi. Oruçla ilgili ünitelerin Ramazan ayına denk gelen ayda işlenmesinin güncellik açısından uygun olacağına toplantıya katılanlarca uygun bulundu.

5-2007-2008 öğretim yılı zümre kararları incelendi. Yıllık başarının % 100 olduğu memnuniyetle görüldü. Ancak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin diğer derslere göre öğrenci davranışlarında ve milli-manevi değerlerin benimsetilmesinde etkinliği göz önünde bulundurularak başarıların öğrenci davranışları üzerinde olumlu yansıması için çalışmaların daha da artırılması kararlaştırıldı.

                6- Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri; Anlatım, Soru cevap. Örnek  Olay  Analizi  (Çözümlemesi),Sonuç Çıkarma,: Geri Plandaki Düşünceleri  Bulma, Slogan  Bulma, Reklam Hazırlama/Poster Afiş Hazırlama, Şiir-Hikâye Yazma, Görsel  İmge  Oluşturma,  Önem Sırasına Koyma, Sınıflandırma, Örnek Verme, Yordama Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon, Tavsiyede Bulunma, Karşılaştırma, Problem Çözme, Görüşme Yapma, Alan  Gezileri, Kavram  Haritası  Oluşturma, Beyin  Fırtınası, empati kurma, değerlendirme, günlük yaşamla ilişkilendirme,  not  alma,  görüş  tarama,  gözlem,  haber  toplama,  önceki düşündükleriyle                karşılaştırma, bildikleriyle bağ    kurma, dosya oluşturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluşturma   ve   sınama,   yıllık   hazırlama,   tersinden   düşünme,   anlaşma   imzalama, öğrendiklerini   listeleme,   proje,   gazete   çıkarma,   yeniden   yazma   ... gibi uygulamaların uygulanması uygun görülmüştür.

7-İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin yeni haliyle 35. ve 36.maddelerine uygun olarak her dönem, iki yazılı sınavı ile değerlendirme yapılmasına karar verildi..

Birinci dönem    1.sınav Kasım ayının 1. haftası               2.sınav  Aralık ayının 4. haftası;

İkinci dönem     1.sınav Nisan ayının 1. haftası               2.sınav   Mayıs ayının 4. haftası yapılması kararlaştırıldı.  

8-Ders kitapları, Kuran-ı Kerim meali,Hadis kitapları,İslam ilmihali,İslam ansiklopedisi,D.K.A.B.kaynak kitabı,konulara uygun şiirler,hikayeler,resimler,çalışma kağıtları,bulmacalar, Kavram Haritaları Anlam Çözümleme Tabloları Kavram Ağları ve sözlükler olarak tespit edildi. Ayrıca güncel imkanlardan yararlanılarak VCD,CD, vb. araç-gereçlerin derste kullanılmasının öğrencileri derse motive edeceği belirtildi.

9- İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 35.maddesi Zeki YAKA  tarafından okundu. Performans ve Proje görevleri birinci dönem için belirlendi

PERFORMANS GÖREVLERİ

4.sınıf

Günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadeler Hz. Muhammed'in Çocukluk yıllarını anlatınız
Çevremizde Bulunan Dinî Sembolle Hz. Muhammed'in Gençlik Yıllarını anlatınız
Fatiha Suresi ve Anlamı sunu şeklinde hazırlama Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım
“Din Güzel Ahlaktır’konuyla ilgili Hz.Muhammed’in sözlerinin derlenmesi Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Temizlikte nelere dikkat etmeliyiz? Allaha nasıl teşekkür ediyoruz?
Temizlikle ilgi sloganlar üretme Sübhaneke duası ve anlamı sunu
Güzel davranışlara örnekler Sevap ve günaha örnekler

5.sınıf

İhlas Suresi ve Anlamı İbadetlerle ilgili kavramlar
Camiyi Tanıtan bir maket yapımı Hz. Muhammed’in Çocukluk yıllarını anlatınız
Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri Dua    - Niçin Dua Edilir?
Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel ne demektir? Başlıca İbadetler
Rabbena Duaları ve Anlamı Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları Hz.Muhammed Akrabayı Ziyaret Ederdi
Kur’an’dan Dua Örnekleri Allah yarattıklarını ve biz insanları sevdiğini nerden biliyoruz? Açıklayınız
Aile Bireylerini Sever ve Aralarında Ayırım Yapmazdı Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amele örnekler
Yaptığımız bir duayı yazalım Hz.M. Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi.

6.sınıf

 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Namazın İnsana Kazandırdıkları
Peygamberlerin Nitelikleri: konusunu araştırınız Teyemmüm nedir alınışın anlatılması
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler Gusül ne demektir?
Kul Hakkı Yemek ne demektir açıklayınız Cuma namazı
İslâm, Sevgi ve Barış Dinidir Bayram namazları
Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? konusunu araştırınız Namazın İnsana kazandırdıkları
Dört Büyük Kutsal Kitap konusunu araştırınız Namazın kılınışı resimlerle pano oluşturma
Asr suresi ve Anlamı Kunut Duaları ve Anlamı sunu
Namaza Hazırlık Şartları Kamet sözleri ve anlamları
Ezan doğuşu  

7.sınıf

Ramazan Ayı ve önemi Kur’an’a Göre Şeytan
Çevrenizdeki ramazan hazırlıkları Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri nelerdir
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
Maun Suresi ve Anlamı Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşme. Katkısı
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları belirleyeceğiniz bir kişiyle röportaj Varlıklar Âlemi
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Kuranda adı geçen melekler
Satanizm konusunu araştırınız Orucu Bozan Durumlar
Nas Suresi ve Anlamı Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Kıyamet ve Yeniden Dirilme konusunu araştırınız  

8.sınıf

Evrendeki Yasalar - Fiziksel Yasalar Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz?
İnsan İradesi ve Kader Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
İnsanın Çabası:Emek ve Rızık Yardımlaşma Kurumlarımız
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Paylaşma ve Yardım. İbadeti Zekât - Zekât Nedir? Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
Zekâtı Kimler Verir?  - Zekât Nelerden Verilir? Hacla ilgili mekanlar
Allah'a Güvenmek (Tevekkül)araştırınız Dinde zorlama yoktur
Din Anlayışındaki Farklılıkların Sebepleri: Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
Din Anlayışındaki Farklılıklara Dayalı Oluşumlar Hacla ilgili mekânlar pano oluşturma

 

PROJE GÖREVLERİ

4.SINIF:                      

Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın isimleri ve anlamları Bir imsakiye hazırlanması
Hz.Muhammed’in çocukluk yılları Sınıfımız daha temiz tutmak için öneriler
Fatiha suresi ve anlamı Haram, helal,günah ve sevap kavramları
Besmleyi nerelerde çekiyoruz? Bir dua örneği yazalım

5.SINIF

Cami maketi yapılması Peygamberimizin çocukları
Rabbena Duaları ve Anlamı Kur’an’dan Dua Örnekleri
Hz.Muhammed’in ve çocuklar Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
Bir dua örneği Hz. Peygamberden Dua Örnekleri

6.SINIF:                      

Namazın fert ve topluma kazandırdıkları konusunda mahalle cami imamı ile röportaj yapılması. Namazın şartları ile ilgili bulmaca hazırlama,
Hz.Ali’nin Hayatı Kandil gecelerini araştırınız
Kul Hakkına giren davranışlar nelerdir Öğrenci olarak vatan ve milletimize karşı görevlerimiz
Teyemmüm alınışı resimlerle anlatılması Kuranda adı geçen peygamberlerle ilgili bulmaca hazırlama

7.SINIF:

Orucu Bozan Durumlar sunu Nas suresi sunusu hazırlama
Mahya nedir?Örnekler verilmesi Kıyamet nedir?devreleri hakkında bilgi

Maun suresi ve anlamı sunu hazırlama

Hz.Ali’nin Hayatı

Meleklerle  ilgili bulmaca hazırlama
  Din güzel ahlaklı olmamıza nasıl katkı sağlar? Konunun araştırılması ve il müftüsü ile röportaj yapılaması.

8. SINIF:

Hacla ilgili resimlerin internetten derlenerek vcd hazırlanması Mezheplerin oluşma nedenlerini araştırınız.
Hac ve Umre ile ilgili sitelerin tanıtımı Hacı Bektaşi Veli ‘nin hayatı
Hz.Ali’nin Hayatı Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerlerin sunumu.
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekatın önemi Hac görevini yapmış bir yakınınızın Hac anılarını yazınız. (En fazla 3 sayfa

     Proje görevleri Kasım ayında öğrencilere duyurulacak ve Nisan ayının birinci haftası toplanacaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

 PERFORMANS /PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

10-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

Sosyal Bilgiler öğretmeni ile              Atatürk ve Laiklik konularında
Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni ile                        Temizlik ve evrenin yasaları konularında
Türkçe öğretmeni ile                             Türkçe’yi kullanma ve yazma konularında,
Müzik öğretmeni ile                               Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler,
Görsel sanatlar öğretmeni ile                             Mimarimizdeki dini motifler,

Kısaca bütün öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır

11-Dilek ve temennilerde söz alan ………………..;Yeni program bir çok yenilikler getiriyor. Özellikle etkinlikler çok güzel. Türkiye genelindeki sevgili meslektaşlarım bir çok etkinlik üreteceklerdir. Bunların Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesi vb. bir yerde toplanması ve paylaşıma açılması mükemmel olacak. Yerel bazda da Din Kültürü öğretmenleri seminer döneminde bir okulda toplanırsa bilgi akışı sağlanabilir. Kırtasiye giderlerine de bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Toplantısı, ……………………… nın, eğitim - öğretim döneminin, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı uğurlu olması dilekleriyle sona erdi.

…………………..

Din Kült. ve Ah. Bil.

Öğretmeni        

                                      

04/09/2008

FAZLI ŞİRİN

Okul Müdürü

                                

                          


 

 2011–2012 eğitim öğretim yılı

24. Nolu eğitim bölge zümresi

Görsel sanatlar zümre başkanları kurul toplantısı

17.02.2012

 

 1. 1.Zümre başkanı …………………….. tarafından açış ve yoklama yapıldı. Yazman olarak …………………… seçilmiştir. Başkan Yardımcısı olarak …………………….. Bey seçilmiştir.
 2. 2.139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun genel ve özel amaçları gözden geçirildi.
 3. 3.Birinci dönemin değerlendirmesinde müfredatın çoğunun uygulanmaya çalışıldığı fakat ders saati azlığı nedeni ile yetiştirilemeyen konular olduğu tespit edildi. Atölyesi olan okullarda daha fazla öğrenci çalışması üretildiği gözlemlendi.
 4. 4.Gezi gözlem ve deney konusunda her okulun kendi fiziksel ve sosyal yapısına uygun gezi düzenleyebildiği gözlemlendi.
 5. 5.İki içi performans ve bir ürün dosyası olmak üzere toplam üç adet not verilmesi kararlaştırıldı.
 6. 6.Derste kullanılacak araç ve gereçler;


 • Resim Kalemi
 • Resim Defteri
 • Sulu Boya
 • Pastel Boya
 • Vitray Malzemeleri
 • Baskı Malzemeleri
 • Atık Malzemeler
 • Fon Kartonu
 • El İşi Kâğıdı
 • Kâğıt Makası
 • Yapıştırıcı malzemeler
 • Akrilik
 • Sulu Boya ve Yağlı boya fırçaları
 • Seramik Malzemeler

 1. 7.Program okulun koşulları, çevre faktörü ve öğrencinin ihtiyacına göre şekillenebileceğine karar verildi.
 2. 8.Slayt, örnek resimler, afişler, sergiler, gazete haberleri, kendi araştırmaları vb. yararlanılacak kaynaklar olarak belirlendi.
 3. 9.Veliler yönetmelik noktasında okul idaresi ve branş öğretmeni tarafından veli toplantılarında bilgilendirmekte olup, özel yeteneği olan çocuklar hakkında yönlendirme yapılmaktadır.
 4. 10.Diğer zümreler ile iş birliği yapıldığı ve verimli olduğu gözlemlendi.
 5. 11.Her okulda bir atölye kurulması, ders saatinin arttırılması, öğretmen ve öğrencilerin farkındalığını arttırmak için akademisyenlerin belirli dönemlerde okullarda çalışmalar yapmasının verimliliği arttıracağı görüşünde birleşilmiştir.
 6. 12.Ortak Hedefler;
 • Çizimle duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Yaratıcılıklarını geliştirme
 • Sanata karşı ilgilerinin arttırılması
 • Estetik bakışın geliştirilmesi
 • Farklı kültürlere saygı
 • Kendi kültürünü tanıma
 • Sanatsal gözle dünyayı algılaması
 • Sanat terimleri hakkında bilgi sahibi olma

Ulaşılması için yukarıdaki hedefler belirlenmiştir.

 1. 13.Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.
 2. 14.Dilek ve temenniler; Ders saatinin arttırılması, atölye imkanının sağlanması, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sanatsal geziler düzenlemesi temennileri ile toplantı sona ermiştir.


 

 

……………………………………………. 2008-2009 eğitim- öğretim yılı ı. Dönem Türkçe dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır

      Karar No                       :1

      Zümre Başkanı           : Yalçın Yıldırım

      Toplantı Tarihi             :03 / 09 /2008

      Toplantı Yeri                :Öğretmenler odası

      Toplantı Saati              :14.00

      Dersin Adı                    :Türkçe

      Toplantıya Katılanlar                :……………………………………………

GÜNDEM MADDELERİ

   

      1-Türkçe Müfredatıyla ilgili görüşler

      2- Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının okunup incelenmesi

    3-Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti

Dersin özel amaçları

Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılması

 Eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin haftalara göre tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak bir çizelge hazırlanarak yıllık planların yapımında bu çizelgeden yararlanılması

    4-2563 sayılı Tebliğler Dergisinde belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarının Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesinde uyulacak esasların tespiti

5-   Eğitim araç-gereçlerinin tespiti

Öğretim metotlarının tespiti

Ölçme ve değerlendirme hususlarının görüşülmesi

Yazılı yoklamalar

Öğrencilere verilerek proje ve performans ödevlerin ve zamanının tespiti

Diğer derslerin zümre öğretmenleri ile hangi konularda ve işbirliğinin nasıl yapılacağının tespiti

Okul ve sınıf araç gereçlerinin korunması ve kullanılması sırasında gerekli önlemlerin tespiti

Özel gün ve haftalar

Öğretim yılı içinde yapılması planlanan zümre toplantılarının tarihlerinin tespiti

Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1-Yalçın YILDIRIM Türkçe  müfredatının öğrenciler üzerinde olumlu neticeler gösterdiğini bildirdi.Yusuf Demirtaş öğrencinin aktif olduğu bu sistemin verimi arttırdığını ve öğrenciyi derse motive ettiğini zamanla sistemin daha iyi hale geleceğine inandığını söyledi.Ancak öğrencilere verilen performans ödevlerinin sistemin aksayan bir ayağı olduğu dile getirildi.

2-2007-2008 Öğretim Yılı Zümre Kararları okunup incelendi.Yapılan incelemede de daha önce alınan kararların uygulanabildiği neticesine varıldı.Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının geliştirilmesinde başarı sağlandığı gözlendi. Bu çalışmaların devamı yönünde karar verildi.

3-Yıllık planların yapımında aşağıdaki esasların dikkate alınması kararlaştırıldı:

Dersin özel amaçları, hedefleri 2551 sayılı Tebliğler dergisi esas alınarak yapılması kararlaştırıldı.

Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılmasına karar verildi.

Yıllık planların yapımında zümreler arası birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için çalışma takvimine göre okulun açık bulunduğu günler tespit edilerek bir çizelge oluşturulmasına karar verildi.Konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınması, özel günlerle konular arasında paralellik kurulması; ayrıca konunun özelliğine göre uygun bir sürenin ayrılması kararlaştırıldı. Kılavuz kitaptaki yıllık planın esas alınmasına karar verildi.

    4-Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesi sırasında önemli gün ve       haftalarla ilişkilendirilmesi, konularla uygunluk sağlanması konusunda çok dikkatli olunması kararlaştırıldı.

Ders araçlarının tespitinde, derse ilişkin genel ve özel amaçlar ile gerçekleştirilmek istenen davranışlar dikkate alınarak örnek metinler, serbest okuma parçaları, Türkçe sözlükler, yazım kılavuzları, atasözleri ve deyimler sözlükleri, dil bilgisi kitapları, ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler, sunu cd’leri. Teknoloji imkanlar ölçüsünde kullanılacaktır.

Türkçe dersleri metne dayalı dersler olduğundan yeri geldikçe ve işlenen derslerin özelliklerine göre anlamlı okuma, dinleme, sesli ve sessiz okuma, kaynaklardan yararlanma, ana fikri ve yardımcı fikri bulma, yazının planını çıkarma tekniklerinden; ön hazırlık, öğretmenin metni okuması, sözlük çalışması, konuyu bulma, metin çözümlemesi, plan ve paragraf kavramını kazandırma, tür, yazarı tanıma gibi yöntemlerden yararlanılması kararlaştırılmıştır.

Türkçe derslerinde ölçme bir araç değil, bir araçtır. Bu ilkeden hareketle ölçme, derslerin kavranılıp kavranılmadığının anlaşılması, eğitim çalışmalarının amaçlanan davranışlara dönüşüp dönüşmediğinin denetlenmesi için yapılmalıdır, düşüncesi benimsendi.

Yazılı yoklamaların biçimi konusunda uyulacak hükümler 2584 sayılı Tebliğler Dergisinden okunarak incelendi. Bu hükümler doğrultusunda Türkçe dersinin haftada 5 saat olmasından dolayı 3 yazılı yapılacağı kararlaştırıldı. Sınavların aşağıdaki tabloda belirtilen haftalarda yapılmasına, yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulmasına, sınavların en geç on gün içinde okunmasına, I. ve II. dönem III. yazılıların ortak yapılmasına karar verildi. Ayrıca her iki dönemde, iki ders içi performans notu verilmesi kararlaştırıldı.

  I. DÖNEM II. DÖNEM
I.   SINAV KASIM I. HAFTA MART IV. HAFTA
II.  SINAV ARALIK II. HAFTA NİSAN IV. HAFTA
III.SINAV OCAK II. HAFTA MAYIS IV.HAFTA

2584 sayılı Tebliğler Dergisi uyarınca tüm öğrencilere her iki dönemde de en az bir performans ödevi, yıl içinde en az bir proje ödevi verilmesi kararlaştırıldı. Aşağıda yer alan proje ve performans konularından öğrencilerin istedikleri konuları alabilmelerine; yalnız geçen eğitim- öğretim yılında yapılan tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin hazırcılığa kaçıp internetten ödevini araştırıp hiçbir değişiklik yapmadan getirdikleri tespit edilmiştir. Bu şekilde hareket eden öğrencilerin ödevlerinin alınmayacağı konusunda sık sık uyarılar yapılmasına karar verildi. Aşağıdaki ödev konuları tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır, konu sınırlandırılması yoktur.

PROJE ÖDEV KONULARI:

Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.

Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)

Hece ölçüsü ile şiir yazma ( en az üç tane )

Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.( en az 10 sözcük )

Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem  yoluyla tespiti  ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

Bir oyun  canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)

Yerel gazete hazırlanması.

Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)

Öykü yazma (Konu belirlenebilir.)

Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)

Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.

Dergi hazırlama

Türkçe ile ilgili bir karikatür hazırlama.

Yaşadığımız yerle ilgili gazete hazırlama.

Atatürk konulu kare bulmaca hazırlama              

PERFORMANS ÖDEV KONULARI:

1) Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama  (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama, konularından biri ile ilgili olacak)

2) Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

3) Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.

      4) Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.

5) Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak ,sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde    cümlede kullanma.

6) “ de” ve “ki” lerin görevlerini , yazımına  ilişkin kuralları araştırma,bunları örnek cümlelerle gösterme.

7) Bir paragrafın kelimelerinin köklerini,eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

8) Şiir türleri hakkında bilgi toplama , örnekler bulma.

9) Şiirler üzerinde redifleri ,uyakları ve çeşitlerini bulma.

10) Seçme şiir defteri tutma.

11) Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.

12) Yaratıcı masal yazma çalışması.

13) Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)

14) Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma

15) Sınıf dergisi hazırlama

      16) Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma

17) Bilmece, fıkra, mani kitabı oluşturma

18) Atatürk’e ait bir sözü afiş şeklinde hazırlama.

19) Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili anket çalışması.

20) Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma

21) Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir? Konulu araştırma yapma.

22) Size göre gerçek dostluk nedir? Dostluk konulu bir araştırma yapılacak.( Siz iyi bir dost musunuz? İyi bir dostun özellikleri nelerdir?

23) Doğup büyüdüğünüz yerdeki insanların alışkanlıkları nasıldır? konulu bir araştırma yapma.

24) Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor?Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.

25) Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlarının adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma.

26) Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapma.

27) Okulda ve sınıfta huzurlu,mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir?Kurallar listesi oluşturun

28) Su olmasaydı neler olurdu? Başlıklı bir araştırma yazısı yazınız.

29) Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.

30) Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.

31) Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.

32) Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.

33) Atatürk’ün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.

34) İç Anadolu  Bölgesini  tanıtan bir çalışma.

35) Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.

                               PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER PUAN
Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma  10
Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama 10
Türkçe’yi iyi ve etkili kullanma 10
Kompozisyon 10
Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik) 10
Yazım ve noktalamaya uyum 10
Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma 10
Konu kapsamının yeterliği 10
Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı 10
Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk 10
TOPLAM 100

                      

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

         DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI Puan
Proje Hazırlama Süreci
1. Projenin amacını belirleme 5
2. Projeye uygun çalışma planı yapma 5
3. İhtiyaçları belirleme 5
4. Farklı kaynaklardan bilgi toplama 5
5. Projeyi plana göre gerçekleştirme 5
Projenin İçeriği                                                                                                                                   
1. Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma 5
2. Bilgilerin doğruluğu 10
3. Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı 10
4. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi 10
5. Yaratıcılık yeteneğini kullanma 10
Projenin Sunumu                                                                                                                                
1. Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma 5
2. Sorulara cevap verebilme 5
3. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma 5
4. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma 5
5. Verilen sürede sunuyu yapma 5
6. Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma 5
                                                                                                                         
                                                                                                                    TOPLAM 100

10)Önemli gün ve haftaların kutlanması sırasında diğer bütün zümre öğretmenleriyle, ulusal bayramların kutlanması sırasında ise sosyal bilgiler dersi zümresiyle işbirliği yapılmasına karar verildi. Aynı zamanda işlenen konularla ilgili yeri geldikçe diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

11) Okulun ve sınıfların kullanılması ve korunması konusunda diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin bu konuda eğitilmesi ve uyarılmasının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

12 ) Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp  rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasına, konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınmasına karar verildi.

13)Herhangi bir olağanüstü durum olmadığında bir sonraki zümre öğretmenler toplantısının ikinci kanaat   döneminin başında yapılmasına karar verildi.

14)Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından bu eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıya son verildi.

                                                  

                                              

                               Türkçe Öğretmeni                          Türkçe Öğretmeni

Zümre Başkanı

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              03  / 09 /2008

                                                                                                                                                                                                                  

Okul Müdürü

 


 

 

2008-2009 eğitim öğretim yılı

müzik dersi zümre öğretmenler toplantısı tutanağıdır

Toplantı Tarihi : 04.09.2008

Toplantı Yeri   : Faruk Tİmurtaş İlköğretim Okulu

Zümre Başkanı: Gülbahar KOÇ

Zümre Üyesi    : Hakan Çiçek

GÜNDEM

Açılış ve yoklama

Önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

Etkinliklerin değerlendirilmesi

Yeni müzik öğretim programının değerlendirilmesi

Diğer zümrelerle işbirliği yapılması

Ders araç gereçlerinin belirlenmesi

Yöntem ve teknikler

Dilek ve temenniler

Kapanış

GÖRÜŞME VE KARARLAR

1) Zümre başkanı Gülbahar Koç ve zümre üyesi Hakan Çiçek’in  katılımı ile toplantıya başlanmıştır.

2) Önceki yıl yapılan zümre toplantısında ihtiyaçların bildirilmesine rağmen sadece müzik derslikleri oluşturulmuş ve dizekli tahta, piyano, orff çalgıları gibi materyaller ilçe imkanları dahilinde sağlanamamıştır. Müzik dersliklerinin oluşturulması müzik dersindeki başarıyı artırsa da materyal ve enstruman eksiklikleri eğitim-öğretime olumsuz şekilde yansımıştır.

3) 2007-2008 yılı boyunca yapılan tüm sanatsal etkinliklere öğrencilerin yoğun şekilde katılımı sağlanmıştır. Özellikle ilçemizde yapılan sanat şenlikleri dahilinde öğrencilerin güzel sanatlara olan ilgilerinde büyük artış gözlenmiş yinede sanat şenlikleri dahilinde müziksel etkinliklere yeterince yer ayrılmadığı gözlenmiştir.

4) Öncelikle yeni öğretim programı 1968, 1984 ve 1994 yıllarında yürürlüğe giren önceki programların içerik ve yaklaşımları göz önünde bulundurularak hazırlansa da özellikle davranışçı kuramın etkisinden kurtulup yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Ders işlenişi yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeline göre giriş, sezdirme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma başlıkları altında gerçekleşmektedir. Bu açıdan program günümüz gereksinimlerini karşılayabilecek niteliktedir. Program modeli, planlandığı gibi programın genelinde tasarıyla örtüşmüş ve aynı bilimsel bir tutarlılık içerisinde ve anlayışla tasarıya uyarlanmıştır. Programın özel amaçları önceki programa göre sayıca azaltılmış ancak içerik olarak daha da zenginleştirilmiştir. Önceki programda asıl amaç genel müzik eğitimi vermek iken yeni program müzik eğitimi yoluyla kişisel gelişimin sağlanmasını amaçlamıştır. Yeni program öğrenciye müzik eğitiminin nasıl verildiğini irdelemekten ziyade öğrencinin müziksel etkinlikleri nasıl öğrenip uyguladığını kontrol altında tutmak ve öğrenciye bilgi oluşturup deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatı vermektedir. Bu yönüyle öğrenci merkezli bir program olup öğretme değil öğrenme merkezli bir programdır. Program içinde müzik öğretmenlerine yön gösterici nitelikte örnek etkinlikler sunulmuş ancak yine de seçim öğretmene bırakılmıştır. Müzik dersi temelde yaratıcılığa dayalı bir derstir ve etkinliklerin sadece belli örneklerle sınırlanmaması ve öğretmene sınırsız etkinlik imkanı sunması yönüyle program dersin amaçlarıyla örtüşmektedir. Önceki programda uygulanması en zor görünen etkinlikler ilköğretim birinci sınıftan itibaren başlayan nota eğitimi iken yeni programda nota eğitimi 4. sınıftan itibaren başlamıştır ve bu seviyeye kadar kulaktan şarkı eğitimi öngörülmüştür. Bu sayede ilköğretim öğrencileri müzik derslerinde teorik bilginin altında ezilmekten kurtulup dersleri “oyun, dans ve devinim” ekseninde sürdürebilecek ve özellikle ilçe ve taşralarda görülen müzik dersine karşı oluşmuş önyargının önüne geçilebilecektir. Hedeflenen kazanımlar belirli bir sıra içinde “sıralı kazanımlar” olarak verilse de ders işlenişi esnasında öğretmen tarafından gerek görüldükçe diğer kazanımlarla ilişkilendirilebilir ve sıralılık ilişkisi bozulmadığı sürece belli bir zaman kısıtlamasına gidilmeden uygulanabilir niteliktedir. Bu yönüyle program uzun zamandır hedeflenen “sarmal öğretim programı” modeline son derece uygun olup gerek görüldüğünde öğrenilen bilgilerin tekrarı ve genişletilmesi için büyük olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca kazanımlar eski programın uzantısı gibi görülse de yeniden düzenlenmiş ve öğrencilerin yaratıcılığı ön plana çıkarılmıştır. Program içinde öğrenme-öğretme yöntemleri olarak karşılıklı konuşma, görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi bir çok yeni yöntem öngörülmektedir. Bu yöntemler sayesinde öğrencilerin yaratıcılığı ve sorun çözme becerilerinin artırılmasının yanı sıra devinişsel olarak ta yoğun bir gelişim gözlenmesini sağlayacaktır. Programda ölçme ve değerlendirme süreci yalnızca öğretim etkinliklerinden sonra bilgiyi hatırlamak olarak değil de öğretim etkinlikleriyle bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanıp sürekli ölçümler halinde sunulmaktadır. Ayrıca programda alternatif ölçme araçları öngörülmektedir ancak bu öngörü diğer klasik ölçme araçlarının kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Önemli olan klasik ve alternatif değerlendirme ölçeklerinin birlikte uyum içinde ve fiziki imkanlar dahilinde doğru olarak kullanılabilmesidir. Ölçme yöntemleri ile de program yapılandırmacı yaklaşımı iyi derecede yansıtmıştır.

  Bütün bu yönleriyle yeni öğretim programı son derece modern ve yenilikçi olmasına karşın uygulamada yaşanılabilecek en büyük güçlükler yine fiziki imkansızlıklardan dolayı olacaktır. Tüm yurt genelinde direkt olarak uygulanılmasına başlanacak olan bu program hazırlanırken belli ki taşra şartları fazla göz önünde bulundurulmamıştır. Modern öğretim yöntemleri en fazla 16 kişilik sınıflarda, “u” biçiminde dizilmiş sıralarda ve her türlü teknolojik donanıma sahip okullarda uygulanmaya müsait olsa da ilçemiz şartlarında henüz tam anlamıyla donatılmış bir müzik sınıfının bile olmaması programın uygulanmasında güçlükler yaşanacağının bir göstergesidir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin son birkaç yıla kadar davranışçı yaklaşıma göre eğitim alması da programın uygulanması esnasında zorluklar çıkaracaktır.

  Bu düşüncelerden yola çıkılarak öncelikle sınıfların fiziki şartları düzenlenmelidir. Her okulda tam donanımlı bir müzik sınıfı oluşturulmalı (Bilgisyar,projeksiyon, seslendirme sistemi dizekli tahta, vb. ), başta piyano ve orff çalgıları olmak üzere enstrumanlar alınmalı ve program hazırlamakla görevlendirilmiş kurul ya da yetkin kişiler tarafından müzik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmelidir.

   Bunların yanı sıra programın uygulanmasında yaşanacak güçlükler  program henüz uygulamaya konulduğu için sağlıklı olarak değerlendirilememektedir. Programın başarısının gözlenmesi için belirli bir süre uygulanması ve alınan dönütlerin amaçlarla karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak bu süre sonunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecek olduğundan yukarda program genel hatlarıyla incelenmiş olsa da uygulanabilirliğine dair gerçek görüşler 2009-2010 öğretim yılı zümre toplantısında dile getirilecektir.

5) Müzik dersinin diğer kültür dersleri ile bütünlüğünü sağlamak amacıyla diğer zümre öğretmenleri ile yıl içinde sık sık görüş alış-verişi içinde bulunulacaktır.

6) Her öğrenci ders esnasında müzik defteri, müzik kitabı ve blok fülüt bulundurmak zorundadır.

7) Klasik öğretim yöntemlerinin yanı sıra (düz anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma vb.) yeni programda belirtildiği gibi görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi yeni öğretim tekniklerine yer verilecektir. Ayrıca programda belirtilen yeni ölçme araçları da fiziksel imkanlar dahilinde kullanılacaktır. Ölçme işlemleri notlandırılırken her dönem için iki tane ders içi performans notu ve bir performans ödevi notu verilecek ayrıca isteyen öğrencilere de yılda bir kere olmak üzere proje ödevi verilip notlandırılacaktır.

8) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının sağlık başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini dileriz.

Zümre Başkanı:                                                                  Zümre Üyesi:

Gülbahar KOÇ                                                                      Hakan ÇİÇEK

 

Müzik dersi Zümre toplantı gündemi

1)Açılış ve yoklama

2)Önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

3)Etkinliklerin değerlendirilmesi

4)Yeni müzik öğretim programının değerlendirilmesi

5)Diğer zümrelerle işbirliği yapılması

6)Ders araç gereçlerinin belirlenmesi

7)Yöntem ve teknikler

8)Dilek ve temenniler

9)Kapanış

GÖRÜŞME VE KARARLAR

 1) Zümre başkanı …………………….. ve zümre üyesi …………………. katılımı ile toplantıya başlanmıştır.

 2) Önceki yıl yapılan zümre toplantısında ihtiyaçların bildirilmesine rağmen sadece müzik derslikleri oluşturulmuş ve dizekli tahta, piyano, orff çalgıları gibi materyaller ilçe imkanları dahilinde sağlanamamıştır. Müzik dersliklerinin oluşturulması müzik dersindeki başarıyı artırsa da materyal ve enstruman eksiklikleri eğitim-öğretime olumsuz şekilde yansımıştır.

 3) 2007-2008 yılı boyunca yapılan tüm sanatsal etkinliklere öğrencilerin yoğun şekilde katılımı sağlanmıştır. Özellikle ilçemizde yapılan sanat şenlikleri dahilinde öğrencilerin güzel sanatlara olan ilgilerinde büyük artış gözlenmiş yinede sanat şenlikleri dahilinde müziksel etkinliklere yeterince yer ayrılmadığı gözlenmiştir.

 4) Öncelikle yeni öğretim programı 1968, 1984 ve 1994 yıllarında yürürlüğe giren önceki programların içerik ve yaklaşımları göz önünde bulundurularak hazırlansa da özellikle davranışçı kuramın etkisinden kurtulup yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Ders işlenişi yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeline göre giriş, sezdirme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma başlıkları altında gerçekleşmektedir. Bu açıdan program günümüz gereksinimlerini karşılayabilecek niteliktedir. Program modeli, planlandığı gibi programın genelinde tasarıyla örtüşmüş ve aynı bilimsel bir tutarlılık içerisinde ve anlayışla tasarıya uyarlanmıştır. Programın özel amaçları önceki programa göre sayıca azaltılmış ancak içerik olarak daha da zenginleştirilmiştir. Önceki programda asıl amaç genel müzik eğitimi vermek iken yeni program müzik eğitimi yoluyla kişisel gelişimin sağlanmasını amaçlamıştır. Yeni program öğrenciye müzik eğitiminin nasıl verildiğini irdelemekten ziyade öğrencinin müziksel etkinlikleri nasıl öğrenip uyguladığını kontrol altında tutmak ve öğrenciye bilgi oluşturup deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatı vermektedir. Bu yönüyle öğrenci merkezli bir program olup öğretme değil öğrenme merkezli bir programdır. Program içinde müzik öğretmenlerine yön gösterici nitelikte örnek etkinlikler sunulmuş ancak yine de seçim öğretmene bırakılmıştır. Müzik dersi temelde yaratıcılığa dayalı bir derstir ve etkinliklerin sadece belli örneklerle sınırlanmaması ve öğretmene sınırsız etkinlik imkanı sunması yönüyle program dersin amaçlarıyla örtüşmektedir. Önceki programda uygulanması en zor görünen etkinlikler ilköğretim birinci sınıftan itibaren başlayan nota eğitimi iken yeni programda nota eğitimi 4. sınıftan itibaren başlamıştır ve bu seviyeye kadar kulaktan şarkı eğitimi öngörülmüştür. Bu sayede ilköğretim öğrencileri müzik derslerinde teorik bilginin altında ezilmekten kurtulup dersleri “oyun, dans ve devinim” ekseninde sürdürebilecek ve özellikle ilçe ve taşralarda görülen müzik dersine karşı oluşmuş önyargının önüne geçilebilecektir. Hedeflenen kazanımlar belirli bir sıra içinde “sıralı kazanımlar” olarak verilse de ders işlenişi esnasında öğretmen tarafından gerek görüldükçe diğer kazanımlarla ilişkilendirilebilir ve sıralılık ilişkisi bozulmadığı sürece belli bir zaman kısıtlamasına gidilmeden uygulanabilir niteliktedir. Bu yönüyle program uzun zamandır hedeflenen “sarmal öğretim programı” modeline son derece uygun olup gerek görüldüğünde öğrenilen bilgilerin tekrarı ve genişletilmesi için büyük olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca kazanımlar eski programın uzantısı gibi görülse de yeniden düzenlenmiş ve öğrencilerin yaratıcılığı ön plana çıkarılmıştır. Program içinde öğrenme-öğretme yöntemleri olarak karşılıklı konuşma, görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi bir çok yeni yöntem öngörülmektedir. Bu yöntemler sayesinde öğrencilerin yaratıcılığı ve sorun çözme becerilerinin artırılmasının yanı sıra devinişsel olarak ta yoğun bir gelişim gözlenmesini sağlayacaktır. Programda ölçme ve değerlendirme süreci yalnızca öğretim etkinliklerinden sonra bilgiyi hatırlamak olarak değil de öğretim etkinlikleriyle bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanıp sürekli ölçümler halinde sunulmaktadır. Ayrıca programda alternatif ölçme araçları öngörülmektedir ancak bu öngörü diğer klasik ölçme araçlarının kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Önemli olan klasik ve alternatif değerlendirme ölçeklerinin birlikte uyum içinde ve fiziki imkanlar dahilinde doğru olarak kullanılabilmesidir. Ölçme yöntemleri ile de program yapılandırmacı yaklaşımı iyi derecede yansıtmıştır. 

Bütün bu yönleriyle yeni öğretim programı son derece modern ve yenilikçi olmasına karşın uygulamada yaşanılabilecek en büyük güçlükler yine fiziki imkânsızlıklardan dolayı olacaktır. Tüm yurt genelinde direkt olarak uygulanılmasına başlanacak olan bu program hazırlanırken belli ki taşra şartları fazla göz önünde bulundurulmamıştır. Modern öğretim yöntemleri en fazla 16 kişilik sınıflarda, “u” biçiminde dizilmiş sıralarda ve her türlü teknolojik donanıma sahip okullarda uygulanmaya müsait olsa da ilçemiz şartlarında henüz tam anlamıyla donatılmış bir müzik sınıfının bile olmaması programın uygulanmasında güçlükler yaşanacağının bir göstergesidir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin son birkaç yıla kadar davranışçı yaklaşıma göre eğitim alması da programın uygulanması esnasında zorluklar çıkaracaktır. 

Bu düşüncelerden yola çıkılarak öncelikle sınıfların fiziki şartları düzenlenmelidir. Her okulda tam donanımlı bir müzik sınıfı oluşturulmalı (Bilgisyar,projeksiyon, seslendirme sistemi dizekli tahta, vb. ), başta piyano ve orff çalgıları olmak üzere enstrumanlar alınmalı ve program hazırlamakla görevlendirilmiş kurul ya da yetkin kişiler tarafından müzik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmelidir. 

   Bunların yanı sıra programın uygulanmasında yaşanacak güçlükler program henüz uygulamaya konulduğu için sağlıklı olarak değerlendirilememektedir. Programın başarısının gözlenmesi için belirli bir süre uygulanması ve alınan dönütlerin amaçlarla karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak bu süre sonunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecek olduğundan yukarda program genel hatlarıyla incelenmiş olsa da uygulanabilirliğine dair gerçek görüşler 2009-2010 öğretim yılı zümre toplantısında dile getirilecektir.

 5) Müzik dersinin diğer kültür dersleri ile bütünlüğünü sağlamak amacıyla diğer zümre öğretmenleri ile yıl içinde sık sık görüş alış-verişi içinde bulunulacaktır.

 6) Her öğrenci ders esnasında müzik defteri, müzik kitabı ve blok fülüt bulundurmak zorundadır.

 7) Klasik öğretim yöntemlerinin yanı sıra (düz anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma vb.) yeni programda belirtildiği gibi görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi yeni öğretim tekniklerine yer verilecektir. Ayrıca programda belirtilen yeni ölçme araçları da fiziksel imkanlar dahilinde kullanılacaktır. Ölçme işlemleri notlandırılırken her dönem için iki tane ders içi performans notu ve bir performans ödevi notu verilecek ayrıca isteyen öğrencilere de yılda bir kere olmak üzere proje ödevi verilip notlandırılacaktır.

 8) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının sağlık başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini dileriz.

Zümre Başkanı:                                     Zümre Üyes

………………….                                           ………………………   

 


 

…………… İlçesi

.. Nolu eğitim bölgesi

2012 -2013 öğretim yılı 1. Dönem

Teknoloji tasarım

Zümre başkanları toplantı gündemi

TOPLANTI TARİHİ : 10 EYLÜL 2012

TOPLANTI SAATİ : 13.00

TOPLANTI YERİ : ………………………… İLKÖĞRETİM OKUL

SINIF: TEKNOLOJİ TASARIMI

G Ü N D E M

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Yoklama ve toplantı yazmanının seçimi

4- Yeni eğitim sistemi ile ilgili Milli Eğitim Temel Kanunun ilgili maddelerinin okunması.

5- Yeni öğretim yılı ile ilgili zümre başkanlarının düşüncelerinin alınması.

6- Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarının incelenmesi.

7- Eğitim öğretim çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar. Serbest

Etkinlikler derslerinin 25. Eğitim bölgesinde uygulaması ile ilgili deneyimlerin paylaşılması.

Örnek çalışmaların uygulanmasında birliktelik sağlamak amacıyla, yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

8- Başarının artırılması için bölgemizde yapılması gereken çalışmalar, araç, gereç, kaynak ve deneyimlerin paylaşımı

9- Ölçme değerlendirme çalışmaları, ölçme değerlendirme çalışmalarında birlik sağlanması.

10- İlçe genelinde ve eğitim bölgesinde ortak değerlendirme çalışmalarının yapılması. Eğitim

bölgemizde başarı düzeyini İstanbul ve Türkiye düzeyinde örnek olabilecek düzeye ulaştırmak için ortak projelerin hazırlanıp uygulanması.

11- Okul, aile ve öğretmen işbirliğinin eğitim üzerindeki etkileri ve başarılı örneklerin paylaşımı.

12- Sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin karşılıklı değişimi, ortak çalışmalar yapılması.

13- Kulüp çalışmaları ve öğrencilerin gelişimine katkıları, gezi gözlem, öğretim teknikleri deneyimlerinin paylaşımı bu konuda internetin yaygın kullanımı.

14- İstanbul dersi hakkında bilgi alışverişinin yapılması.

15- Dilek ve temenniler

16- Kapanış.