foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

Faruk Timurtaş ilköğretim okulu  2008- 2009 eğitim öğretim yılı

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi l.dönem zümre öğretmenler toplantı  tutanağı

TOPLANTI NO                                : 1
TOPLANTI TARİHİ                        : 04/09/2008
TOPLANTI SAATİ                           : 14:00               
TOPLANTI YERİ                             : Öğretmenler odası
TOPLANTIYA KATILANLAR           :

………………………………………..

………………………………..

 GÜNDEM:

1 - Açılış.
2 - 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları
3 - 28/12/2006 tarih ve 410 sayılı Tebliğler Dergisinde açıklanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının incelenmesi
4 - Yıllık ders planları
5 - 2007-2008 öğretim yılı zümre öğretmenler tutanağının incelenmesi.
6 - Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri
7 - Yazılı sınavlar
8 - Kaynak araç ve gereçler.
9 - Performans ve Projeler görevleri
10 - Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
11 - Dilek ve temenniler.
     

GÖRÜŞMELER:

1-Toplantı  zümre başkanı Zeki YAKA tarafından 2008-2009 öğretim yılının başarılı olması dilekleriyle açılmıştır

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ali Ateş tarafından okundu. Bu kanuna göre, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesi, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak

Okunan bu esaslara uyulmasının hem kanunlara uymamızı, hem de mükemmel bir nesil, başarılı öğrenciler yetiştirmemizi sağlayacağı toplantıya katılanların üzerinde birleştikleri ortak görüş olarak benimsendi.

                 

3-Ders öğretmeni ………………………. , 28.12.2006 tarih ve 410 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim(4,5,6,7ve 8.Sınıflar) Programı’nı okudu.

Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir.

“Nasıl bir din öğretimi?

 İnsana, düşünceye,  hürriyete,  ahlaka ve  kültürel  mirasa  saygıyı  temel  alan  bu  bakış  açısı,  din öğretimine karşı takınacağımız tavrı belirler ...

 Din öğretimi ile ilgili yaklaşımımız da genel  olarak  “öğrencinin  bilincinin gelişmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve öğrenciye, hayatın problemlerini çözebilmesinde yardımcı olacak yolları göstermek” şeklinde formüle edilebilir.

Programın Yapısı

“Genel amaçlar,

Öğrenme alanları,( İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur’an ve Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür)

Kazanımlar,       

Etkinlik örnekleri            

Açıklamalardan” oluşmaktadır.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrencilere Verilecek Kavramlar Listesi

4.Sınıf:

Ahlak,Aile,Allah,Ayet,Barış,Bismillahirrahmanirrahim,Cami,Cüz,Çevre,Dinî  davranış, Din, Dua, Emin, Fatiha, Günah, Güven, Haram,

Helal,İlahî kitap,İyilik,Kelam,Kelimeişahadet,Kelimeitevhit,Kevser,Minare,Mushaf,Nimet,Öğüt,Selam,Sembol,Sevap,Sevgi,Sure,

Şükür, Temizlik, Tespih, Yaratmak, Yardım,

5.Sınıf:

Akıl, Allah, Amel-i Salih, Barış, Basar, Bilge, Tevhit, Cami, Cuma, Dinî Davranış, Değer, Dinî, Dua, Düzen, Erdem, Evren, Farz, Gazi, Güven,

İbadet, İffet, İhlas, İnanç, İrade, İstiklal, İstişare, Kandil Gecesi, Kıssa, Kudret, Manevi, Mescit, Millet, Millî, Müslüman, Müstehap, Öksüz,

Rahmet, Ramazan, Sabır, Salavat,Semi’,Sünnet,Şart,Şehit,Tahiyyat,Tekvin,Vacip,Varlık,Vatan,Yadetmek,Yaratan,Yardım,Yoksul,

Ziyaret,

6.Sınıf:

Asr,Bayram,Çagrı,Ehl-i beyt,Emanet,Fetanet,Gıybet,Hicret,Hile,Hutbe,Iftar,Iftira,Ilahî kitap,Imsak,Incil,Ismet,Kibir,Kötü zan,

Kur’an,Medeniyet,Mesaj,Nasr,Nebi,Oruç,Peygamber,Ramazan,Resul,Sahur,Sıdk,Tevrat,Vahiy,Yaratan,Zebur,

7.Sınıf:

Abdest,Ahiret,Âlem,Amel-i Salih,Bagnazlık,Batıl Inanç,Bayram,Cuma,Çagrı,Dinî motif,Dinî sorumluluk,Emin,Ezan,Fal,Gusül,

Güzel Ahlak,Hurafe,Iyilik,Kamet,Kıyamet,Kul Hakkı,Kunut,Kültür,Laiklik,Melek,Mizan,Musiki,Namaz,Nas,Ögüt,Örf ve Âdet,

Ruh,Sembol,Sihir,Sırat,Şart,Şeytan,Taassup,Teravih,Teyemmüm,Vicdan,

8.Sınıf:

Ahlaki davranış,Âlem,Budizm,Din,Din anlayışı,Dindar, Ecel,Emanet,Evren,Fıkıh,Güzel ahlak,Hac,Hadis,Hristiyanlık,Hinduizm,

İnanç,İrade,İslam,İslam düşüncesi,İstişare,Kader,Kaza,Kurban,Kültür,Ömür,Rızık,Sadaka,Savurganlık,Sünnet,Tasavvuf,Tevekkül,

Umre,Yahudilik,Zekât,

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER
4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf
İnanç Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Allah İnancı Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Melek ve Ahiret İnancı Kaza ve Kader
İbadet Temiz Olalım İbadet Konusunda Bilgilenelim Namaz İbadeti Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
Hz.Muhammed Hz. Muhammed’i Tanıyalım Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Son Peygamber Hz.Muhammed Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an ve Yorumu Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım Kuran’da Kıssalar Kur’an-I Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri Kur’an’da Akıl ve Bilgi İslam Düşüncesinde Yorumlar
Ahlak Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım İslam’ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar Din ve Güzel Ahlak
Din ve Kültür Aile ve Din Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz İslamiyet ve Türkler Kültürümüz ve Din Dinler ve Evrensel Öğütleri

4-.Ünitelerde yer alan konuların yılın çalışma takvimine dengeli dağılımına dikkat edilmesi ve bazı ünitelerin gerekirse öne alınmasının veya geriye bırakılmasının gerekebileceği  gündeme getirildi. Oruçla ilgili ünitelerin Ramazan ayına denk gelen ayda işlenmesinin güncellik açısından uygun olacağına toplantıya katılanlarca uygun bulundu.

5-2007-2008 öğretim yılı zümre kararları incelendi. Yıllık başarının % 100 olduğu memnuniyetle görüldü. Ancak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin diğer derslere göre öğrenci davranışlarında ve milli-manevi değerlerin benimsetilmesinde etkinliği göz önünde bulundurularak başarıların öğrenci davranışları üzerinde olumlu yansıması için çalışmaların daha da artırılması kararlaştırıldı.

                6- Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri; Anlatım, Soru cevap. Örnek  Olay  Analizi  (Çözümlemesi),Sonuç Çıkarma,: Geri Plandaki Düşünceleri  Bulma, Slogan  Bulma, Reklam Hazırlama/Poster Afiş Hazırlama, Şiir-Hikâye Yazma, Görsel  İmge  Oluşturma,  Önem Sırasına Koyma, Sınıflandırma, Örnek Verme, Yordama Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon, Tavsiyede Bulunma, Karşılaştırma, Problem Çözme, Görüşme Yapma, Alan  Gezileri, Kavram  Haritası  Oluşturma, Beyin  Fırtınası, empati kurma, değerlendirme, günlük yaşamla ilişkilendirme,  not  alma,  görüş  tarama,  gözlem,  haber  toplama,  önceki düşündükleriyle                karşılaştırma, bildikleriyle bağ    kurma, dosya oluşturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluşturma   ve   sınama,   yıllık   hazırlama,   tersinden   düşünme,   anlaşma   imzalama, öğrendiklerini   listeleme,   proje,   gazete   çıkarma,   yeniden   yazma   ... gibi uygulamaların uygulanması uygun görülmüştür.

7-İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin yeni haliyle 35. ve 36.maddelerine uygun olarak her dönem, iki yazılı sınavı ile değerlendirme yapılmasına karar verildi..

Birinci dönem    1.sınav Kasım ayının 1. haftası               2.sınav  Aralık ayının 4. haftası;

İkinci dönem     1.sınav Nisan ayının 1. haftası               2.sınav   Mayıs ayının 4. haftası yapılması kararlaştırıldı.  

8-Ders kitapları, Kuran-ı Kerim meali,Hadis kitapları,İslam ilmihali,İslam ansiklopedisi,D.K.A.B.kaynak kitabı,konulara uygun şiirler,hikayeler,resimler,çalışma kağıtları,bulmacalar, Kavram Haritaları Anlam Çözümleme Tabloları Kavram Ağları ve sözlükler olarak tespit edildi. Ayrıca güncel imkanlardan yararlanılarak VCD,CD, vb. araç-gereçlerin derste kullanılmasının öğrencileri derse motive edeceği belirtildi.

9- İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 35.maddesi Zeki YAKA  tarafından okundu. Performans ve Proje görevleri birinci dönem için belirlendi

PERFORMANS GÖREVLERİ

4.sınıf

Günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadeler Hz. Muhammed'in Çocukluk yıllarını anlatınız
Çevremizde Bulunan Dinî Sembolle Hz. Muhammed'in Gençlik Yıllarını anlatınız
Fatiha Suresi ve Anlamı sunu şeklinde hazırlama Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım
“Din Güzel Ahlaktır’konuyla ilgili Hz.Muhammed’in sözlerinin derlenmesi Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Temizlikte nelere dikkat etmeliyiz? Allaha nasıl teşekkür ediyoruz?
Temizlikle ilgi sloganlar üretme Sübhaneke duası ve anlamı sunu
Güzel davranışlara örnekler Sevap ve günaha örnekler

5.sınıf

İhlas Suresi ve Anlamı İbadetlerle ilgili kavramlar
Camiyi Tanıtan bir maket yapımı Hz. Muhammed’in Çocukluk yıllarını anlatınız
Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri Dua    - Niçin Dua Edilir?
Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel ne demektir? Başlıca İbadetler
Rabbena Duaları ve Anlamı Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları Hz.Muhammed Akrabayı Ziyaret Ederdi
Kur’an’dan Dua Örnekleri Allah yarattıklarını ve biz insanları sevdiğini nerden biliyoruz? Açıklayınız
Aile Bireylerini Sever ve Aralarında Ayırım Yapmazdı Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amele örnekler
Yaptığımız bir duayı yazalım Hz.M. Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi.

6.sınıf

 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Namazın İnsana Kazandırdıkları
Peygamberlerin Nitelikleri: konusunu araştırınız Teyemmüm nedir alınışın anlatılması
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler Gusül ne demektir?
Kul Hakkı Yemek ne demektir açıklayınız Cuma namazı
İslâm, Sevgi ve Barış Dinidir Bayram namazları
Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? konusunu araştırınız Namazın İnsana kazandırdıkları
Dört Büyük Kutsal Kitap konusunu araştırınız Namazın kılınışı resimlerle pano oluşturma
Asr suresi ve Anlamı Kunut Duaları ve Anlamı sunu
Namaza Hazırlık Şartları Kamet sözleri ve anlamları
Ezan doğuşu  

7.sınıf

Ramazan Ayı ve önemi Kur’an’a Göre Şeytan
Çevrenizdeki ramazan hazırlıkları Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri nelerdir
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
Maun Suresi ve Anlamı Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşme. Katkısı
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları belirleyeceğiniz bir kişiyle röportaj Varlıklar Âlemi
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Kuranda adı geçen melekler
Satanizm konusunu araştırınız Orucu Bozan Durumlar
Nas Suresi ve Anlamı Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Kıyamet ve Yeniden Dirilme konusunu araştırınız  

8.sınıf

Evrendeki Yasalar - Fiziksel Yasalar Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz?
İnsan İradesi ve Kader Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
İnsanın Çabası:Emek ve Rızık Yardımlaşma Kurumlarımız
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Paylaşma ve Yardım. İbadeti Zekât - Zekât Nedir? Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
Zekâtı Kimler Verir?  - Zekât Nelerden Verilir? Hacla ilgili mekanlar
Allah'a Güvenmek (Tevekkül)araştırınız Dinde zorlama yoktur
Din Anlayışındaki Farklılıkların Sebepleri: Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
Din Anlayışındaki Farklılıklara Dayalı Oluşumlar Hacla ilgili mekânlar pano oluşturma

 

PROJE GÖREVLERİ

4.SINIF:                      

Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın isimleri ve anlamları Bir imsakiye hazırlanması
Hz.Muhammed’in çocukluk yılları Sınıfımız daha temiz tutmak için öneriler
Fatiha suresi ve anlamı Haram, helal,günah ve sevap kavramları
Besmleyi nerelerde çekiyoruz? Bir dua örneği yazalım

5.SINIF

Cami maketi yapılması Peygamberimizin çocukları
Rabbena Duaları ve Anlamı Kur’an’dan Dua Örnekleri
Hz.Muhammed’in ve çocuklar Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
Bir dua örneği Hz. Peygamberden Dua Örnekleri

6.SINIF:                      

Namazın fert ve topluma kazandırdıkları konusunda mahalle cami imamı ile röportaj yapılması. Namazın şartları ile ilgili bulmaca hazırlama,
Hz.Ali’nin Hayatı Kandil gecelerini araştırınız
Kul Hakkına giren davranışlar nelerdir Öğrenci olarak vatan ve milletimize karşı görevlerimiz
Teyemmüm alınışı resimlerle anlatılması Kuranda adı geçen peygamberlerle ilgili bulmaca hazırlama

7.SINIF:

Orucu Bozan Durumlar sunu Nas suresi sunusu hazırlama
Mahya nedir?Örnekler verilmesi Kıyamet nedir?devreleri hakkında bilgi

Maun suresi ve anlamı sunu hazırlama

Hz.Ali’nin Hayatı

Meleklerle  ilgili bulmaca hazırlama
  Din güzel ahlaklı olmamıza nasıl katkı sağlar? Konunun araştırılması ve il müftüsü ile röportaj yapılaması.

8. SINIF:

Hacla ilgili resimlerin internetten derlenerek vcd hazırlanması Mezheplerin oluşma nedenlerini araştırınız.
Hac ve Umre ile ilgili sitelerin tanıtımı Hacı Bektaşi Veli ‘nin hayatı
Hz.Ali’nin Hayatı Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerlerin sunumu.
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekatın önemi Hac görevini yapmış bir yakınınızın Hac anılarını yazınız. (En fazla 3 sayfa

     Proje görevleri Kasım ayında öğrencilere duyurulacak ve Nisan ayının birinci haftası toplanacaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

 PERFORMANS /PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

10-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

Sosyal Bilgiler öğretmeni ile              Atatürk ve Laiklik konularında
Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni ile                        Temizlik ve evrenin yasaları konularında
Türkçe öğretmeni ile                             Türkçe’yi kullanma ve yazma konularında,
Müzik öğretmeni ile                               Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler,
Görsel sanatlar öğretmeni ile                             Mimarimizdeki dini motifler,

Kısaca bütün öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır

11-Dilek ve temennilerde söz alan ………………..;Yeni program bir çok yenilikler getiriyor. Özellikle etkinlikler çok güzel. Türkiye genelindeki sevgili meslektaşlarım bir çok etkinlik üreteceklerdir. Bunların Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesi vb. bir yerde toplanması ve paylaşıma açılması mükemmel olacak. Yerel bazda da Din Kültürü öğretmenleri seminer döneminde bir okulda toplanırsa bilgi akışı sağlanabilir. Kırtasiye giderlerine de bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Toplantısı, ……………………… nın, eğitim - öğretim döneminin, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı uğurlu olması dilekleriyle sona erdi.

…………………..

Din Kült. ve Ah. Bil.

Öğretmeni        

                                      

04/09/2008

FAZLI ŞİRİN

Okul Müdürü