foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

www.okulyolu.biz

 

…………………………………..

Okul aile birliği denetleme formu

    EVET HAYIR

1

Yönetim Kurulu görev süresi 1 yıldır.

   

2

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri en fazla 3 defa seçilir.

   

3

Eğitim ve Öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımıyla ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür.

   

4

Birlik adına yapılan her türlü harcama ile iş ve işlemlere ilişkin yazışmalar Okul Müdürü ile koordineli yapılır.

   

5

Yönetim kurulu kararları, karar defterine el yazısı ile yazılarak imzalanır.

   

6

Yönetim kurulu birlik tahmini bütçesini hazırlar ve genel kurulda görüşülen bütçeyi okul ilan panosunda ve internet sayfasında duyurur.

   

7

İlgili mevzuata göre tutulan gelir-gider kayıtları eğitim-öğretim yılında her dönem en az birer kere velilerin görebileceği şekilde okul ilan panosuna asılır.

   

8

Şartlı bağışlar amaç dışında kullanılamaz.

   

9

Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastırılır. Kayıt defterinde kayıt altına alınır ve kurum mührüyle mühürlenir.

   

10

Kantin gelirinin % 3’ü üçer aylık dönemler halinde takip eden ayın 20’sine kadar hazineye arz bedeli olarak yatırılır.    

11

Elde edilecek gelirin %80’i birliğin %10 İlçe MEM,%10 İl MEM hesabına yatırılır.    

12

Tüm harcamalar birlik yönetim kurulu kararı ile yapılır. Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlık gerektiren işlerde aile birliği üyelerini de içine alan az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır.

   

13

Paralar başkan ve Muhasip üyenin ortak imzasıyla çekilir.

.

   
14 Alınan demirbaşlar tüketim malzemeleri yönetmelik hükümlerine göre okul adına kaydedilerek taşınır işlem fişinin bir örneği harcama belgesine eklenir.    

15

Birliğin gelirlerinin elde edilmesinden ve harcanmasından mevzuata uygun ve okul ihtiyacına göre olmasında sorumludur.

   

16

 

Tutulacak Defterler:

  1. Genel Kurul Tutanak Dosyası
   
   
  1. Yönetim Kurulu Karar defteri
   
  1. Gelen –Giden evrak defteri
   
  1. Gelir-Gider Defteri
   
  1. Harcama belgelerinin yer aldığı dosya
   
  1. Gelir/Gider, Makbuzu, alındı belgesi, harcama belgesi
   
  1. İhtiyaç duyulan diğer dosya ve kâğıtlar
   

17

Yönetim Kurulunca yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup, diğer defter ve belgeler birliğin bağlı olduğu İl/İlçe MEM tarafından onaylanır.    

          

      ……………..…….                       …………………….                   ………………………          

       Sınıf Öğretmeni                            Ana Sınıfı Öğretmeni             Okul Aile Birliği Başkanı

OKUL MÜDÜRÜ

…/…../…………….