foto1
İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi
foto1
Açıklamalı ata sözleri ve deyimler
foto1
Biyografiler Ünlü kişiler şahıslar
foto1
İl İl Anadolu efsaneleri söylenceleri
foto1
Okullarda kutlanılan belirli günler ve haftalar
Açıklamalı atasözleri, deyimler, dokuman, bilmece, kantin okul aile birliği servis denetim formları, öğretmen şiir, anı, atama, mevzuat, genelge yönerge duyuru kanun belge Amerika’nın keşfi öğretmene gerekli not link dokuman biyografi Anadolu efsaneleri stresi yenmek verimli ders sınavlar soru yazılı zümre eba plan rehberlik burs aday öğretmen sivil savunma yangın önleme müdür öğretmen denetimi oyun yuz eser güzel sözler Türk devletleri soykırım deprem trafik orucu bozan şeyler üç aylar 54- 32 farz bilmece arşiv gorev dağılımı okulda çocuk oyunları yazılım donanım usb win7 kurulumu.Read More...

Okul Yolu

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

...

.

web

site ekle site ekle

Okulların genel denetiminde göz önünde bulundurulacak temel esaslar

 1. Maddî durum

Yerleşimin okulun inşaat projesine göre yapılıp yapılmadığı; binadaki tadilatın onay alındıktan sonra gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;

- İdare odaları, rehberlik bürosu, dershaneler, özel derslikler, lâboratuvar, bilgisayar, daktilografi, atölye, arşiv, kitaplık, konferans ve beden eğitimi salonları, eğitici kol çalışma odaları ve spor tesisleri, lavabo, WC, aydınlatma, ısıtma, su tesisatı ile yatılı okullarda ayrıca yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo, duş, çamaşırhane, depo, ambar ve mütalâa salonları gibi yerlerin ihtiyacı karşılar nitelik ve nicelikte olup olmadığı;

Lâboratuvar, kitaplık, rehberlik bürosu, özel derslik, atölye, spor tesisleri vb. yerlerde amaçların gerçekleştirilmesini sağlar yeterlikte araç ve gerecin bulunup bulunmadığı; mevcutların bakım, onarım ve kullanımına özen gösterilip gösterilmediği;

Telefon, elektrik, su, yakacak ve diğer malzemenin kullanımında tasarrufa yeterince uyulup uyulmadığı,

Yangın söndürme ve yangından korunma talimatının hazırlanarak ilgili yerlere asılıp asılmadığı, yangın söndürme araç-gerecinin yeterliliği konusunda yetkili kuruluşlardan rapor alınıp alınmadığı;

- Kaloriferli binalarda, tesisatın özelliğine ve kullanılan yakıtın cinsine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığı;

- Elektrik tesisatına ait şemanın, "Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği" ve fennî şartnamesine uygun şekilde yaptırılarak camlı bir muhafaza içerisine alınıp alınmadığı;

- İş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı;

- Okulun yerleşimine, genel temizliğine, mevcut eşya, ders araç-gereçlerinin bakım, tertip ve düzenine gereken ilginin gösterilip, gösterilmediği;

- Okul, bölüm, oda ve derslik adlarının mevzuatına göre yazılarak, uygun yerlere asılıp asılmadığı;

- Okul girişinin uygun bir yerine; "Okulun tarihçesi", "Genel yerleşim plânı" ve "Kat yerleşim plânları"nın konulup konulmadığı;

- Okul bahçesinin uygun bir yerine, "Atatürk Büstü"nün yerleştirilip yerleştirilmediği;

- Okul alanının koruma altına alınıp alınmadığı; ağaçlandırma, çimlendirilmesinin sağlanıp sağlanmadığı;

- Okuldaki bayrakların bakımı ve düzenli şekilde muhafazası hususunda gerekli titizliğin gösterilip gösterilmediği;

- Atatürk Köşesi'nin genelge ve emirlere uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği; Atatürk'e ait vecizelerin orijinallerine uygun şekilde yazılıp yazılmadığı;

- Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi ile Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki mutfak, servis, kat hizmetleri atölyeleri ile uygulama yerlerinin tertip, düzen ve donatım bakımından yeterli durumda bulunup bulunmadığı;

 1. Yazı İşleri

- Gelen-giden evrak kayıtlarına mahsus defterlerle zimmet defteri ve gizli yazılar dosyası ile brifing dosyasının usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığı;

 - Resmî yazışmalarda yazım kurallarına uyulup uyulmadığı;

 - Sivil savunma dosyası ve Koruyucu Güvenlik Talimatının mevcut olup olmadığı;

 - Evrakın muhafaza ve arşivlenmesinin usulünce yapılıp yapılmadığı; istatistikî bilgilerin sağlam verilere dayalı hazırlanıp zamanında ilgili mercie gönderilip gönderilmediği;

 1. Öğrenci, Öğretmen, Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler
 2. a) Öğrenci İşleri

 - Öğrenci kayıtlarının mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı;

- Künye, tasdikname, sınıf geçme defterleri ile öğrenci dosyalarının düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı;

- Öğrenci nakillerinde, Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Ait Yönerge; esaslarına uyulup uyulmadığı;

 - Öğrenci devam-devamsızlıklarının yönetmeliğine uygun şekilde takip edilmesi suretiyle, kayıtlarının tutulup tutulmadığı;

- Dönem not cetvellerinin temiz ve doğru bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği;

 - Kanaat notlarının tespiti ile bu notların defterlerine işlenmesinin yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı;

  - Müzik, Beden Eğitimi ve Daktilografi derslerinden muaf tutulan öğrencilerle ilgili işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığı;

- Mezun öğrencilerin "Takip Bürosunca" takip edilip edilmediği, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince iş yerlerinde ve okullarda yapılan beceri eğitimi ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenip düzenlenmediği;

 - Diploma, öğrenim belgesi, kurs, çalışma ve bitirme belgesi, tasdikname, yoklama fişleri, özür tezkeresi, rapor, kayıt silme, dosya isteme gönderme ile ilgili iş ve işlemlerin usulünce yürütülüp yürütülmediği; mezun öğrenci sayısına göre diploma harç paralarının yatırılıp yatırılmadığı;

 1. b) Öğretmen, Memur ve Hizmetlilerle İlgili İşler

 - Öğretmen, memur ve diğer personel için usulüne uygun devam devamsızlık, rapor izin takip ve sicil defterlerinin tutulup tutulmadığı;

 - Öğretmen ve personele ait şahsî evrakın kişisel dosyalarının ilgili bölümlerine konulup konulmadığı;

- Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin işe başlayış ve ayrılışlarının ilgili makamlara zamanında bildirip bildirilmediği; ders dağıtım çizelgelerinin ve yapılan değişikliklerin ilgili makamda bulunacak şekilde zamanında gönderilip gönderilmediği;

 - Aday öğretmenlerin mevzuatı doğrultusunda yetiştirilmeleri hususunda gerekli çabanın gösterilip gösterilmediği;

 - Yönetici, memur ve diğer personel arasında iş bölümünün, görevlilerin değişmesi halinde devir, teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

 - Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin vb. yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılıp yapılmadığı;

- Teftiş defteri ve dosyasının mevcut olup olmadığı;

 1. Hesap ve Ayniyat İşleri
 2. a) Hesap İşleri

 - Bütçe teklifinin gerekçeli olup olmadığı; ödenek defterlerinin tutulup tu­tulmadığı;

 - Satın alma, muayene teslim alma ve sayım komisyonlarının kuruluş ve çalışmalarının usulünce yürütülüp yürütülmediği; verile emirleri ile eklerinin düzenli olarak dosyalanıp dosyalanmadığı;

- Ücretle okutulan dersleri gösterir aylık müfredat cetvellerinin kayıtlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı;

- Maaş ve ücret bordroları ile özel gider indirimine ait bordroları mevzuat doğrultusunda düzenlenip düzenlenmediği;

- Kayıtların bilgisayara yüklenmesi halinde, bu bilgilerin silinebilme ve karışması ihtimaline karşı gerekli önlemlerin belirlenip belirlenmediği;

 - İşletmelerde 3308 sayılı Kanun'a göre meslek eğitimi gören öğrenciler için yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50'si üzerinden sigorta priminin SSK'na yatırılıp yatırılmadığı;

 1. b) Ayniyat İşleri

 - (A), (B) ve (C) demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerinin (A) İcmal, (B) Yardımcı, (C) Periyodik Eserler eksiksiz tutulup tutulmadığı, kayıtların zamanında yapılıp ya­pılmadığı;

 - Her malî yıl başında demirbaş eşya ile ambar depo sayımının yapılıp yapılmadığı; makine ve teçhizatın atıl durumdan kurtarılması için önlemler alınıp alınmadığı, ihtiyaç fazlası eşyanın ihtiyacı olan okullara devri için gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı;

- Kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus eşyanın, tutulan ayrı bir deftere kaydının yapılıp yapılmadığı;

- Demirbaş eşya üzerine numaralarının yazılıp yazılmadığı, ilgili bölümlere demirbaş eşya listelerinin asılıp asılmadığı; demirbaş eşyanın ilgililerine tesliminin ve devir teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

 - Okul demirbaşına kayıtlı eşyanın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, bu konuda gereken özenin gösterilip gösterilmediği;

 1. c) Döner Sermaye İşleri

 - Döner sermaye çalışmalarının, okulun bünyesine uygun olarak, mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği; defter ve belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği;

 - 2489 Sayılı Kanun’a göre döner sermaye saymanı ve ayniyat memurunun kefalete bağlanıp bağlanmadığı;

 - Döner sermaye sorumlularının görevden ayrılmaları halinde devir teslim iş ve işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

 - "Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinde Uygulanacak Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Plânı Uygulama Esaslarında belirtilen defter ve belgelerin tutulup tutulmadığı;

 - İşletmelerin (1) yıllık faaliyetleriyle ilgili idare hesapları ve belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa, Sayıştay Başkanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na gönderilip gönderilmediği;

 - Ambar ve depo memuru tarafından düzenlenecek ilk madde ve malzeme, yarı mamul malzemeler listesi ile stok defteri kayıtları arasında mutabakatın bulunup bulunmadığı;

 - Kasada tutulan nakitin kasa limitlerine uyup uymadığı;

 - Atölyede kullanılan ilk madde ve malzemenin imalât ve maliyet pusulalarına tam olarak geçirilip geçirilmediği; bu miktarların atölye hesabından düşülüp düşülmediği;

- Atölyelerde üretilen işlerle ilgili maliyet tespitlerinin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığ;

 - Fatura, kasa, tahsil, kasa tediye ve mahsup fişlerine müteselsil sıra numarası verilerek onaylanıp onaylanmadığı;

- Kurum alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve takiplerinin yapılıp yapılmadığı;

- Öğrencilerin bilgi ve becerileri dikkate alınarak döner sermaye faaliyetlerinde münavebeli olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıkları, gelişen piyasa ve sanayinin talebine uygun olarak yetişebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılıp kazandırılmadığı;

 - "Millî Eğitim Bakanlığı'nın 24/01/1995 gün ve 190 sayılı Onaylarında yer alan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Plânı Uygulama Esas’larına uyulup uyulmadığı;

III. ÖĞRETİM DURUMU

 1. Plânlama İle İlgili Çalışmalar
 2. a) Zümre Öğretmenleri Toplantıları

Öğretim yılının başlaması öncesinde, branş öğretmenlerinin iştirakiyle yapılan ve gündemi eğitim-öğretim plânlaması olan toplantıda;

 - Bir önceki ders yılı öğretim çalışmalarının değerlendirilip değerlendirilmediği; Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmalarında okul genelinde birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulacak öğretime ilişkin plânlama için isabetli kararların alınıp alınmadığı;

 Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri ve ders öğretim programlarını esas almak suretiyle;

 - Ders konularının özel amaçları belirlenerek, uygulanacak yöntem ve teknikler, öğrencileri motive edici kararların alınması; diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği, müfredatın koordinasyonu, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, öğrenci bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak yazılı yoklama sorularının basitten zora sıralanması, sayı, kapsam, nitelik ve test uygulaması ile ilgili uygulama birliğinin sağlanması yönünde ka­rarların alınıp alınmadığı;

 - Okul genelinde eğitim-öğretim bakımından öğrencinin rolü ve sınıftaki etkinliği konusunda uygulama birliğini sağlayacak kararların alınıp alınmadığı;

 - Okul ve çevre imkânları iyi bir şekilde değerlendirilerek yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin isabetli biçimde plânlanıp plânlanmadığı; bu ihtiyaç duyulan araç-gereç ve dokümanların sağlanması yönünde önerilerin getirilip getirilmediği;

 - Uygulamalı öğretimin önemi bakımından; fizik, kimya, biyoloji vb. branşlardaki öğretmenlerin okulun laboratuvarı atölye; tüm öğretmenlerin de okul kitaplığı ile çevre imkânlarını dikkate alarak okutacakları konularla ilgili yapılması gerekli deney, gezi, gözlem ve uygulamaların dökümünü yapıp yapmadıkları;

 - Konuların ağırlıkları üzerinde durularak zamanlamaya esas alacak kararların alınıp alınmadığı;

- Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesinde belirtilen hususlara ders konuları arasında bağlantı sağlayıcı görüşlerin tespit edilip edilmediği;

.....

..

....

lütfen paylaşalım